مارس 11, 2018

اضافه شدن نسل اول ۹۱۱ به موزه پورشه

در سال ۲۰۱۳ و جشن ۵۰ سالگی پورشه، مدیرعامل پورشه آرزوی خود مبنی بر اضافه شدن نسل اول ۹۱۱ به موزه کمپانی را اعلام نمود و بالاخره در سال ۲۰۱۷ این آرزو برآورده شد
مارس 11, 2018

اضافه شدن نسل اول ۹۱۱ به موزه پورشه

در سال ۲۰۱۳ و جشن ۵۰ سالگی پورشه، مدیرعامل پورشه آرزوی خود مبنی بر اضافه شدن نسل اول ۹۱۱ به موزه کمپانی را اعلام نمود و بالاخره در سال ۲۰۱۷ این آرزو برآورده شد